Data files:

Name Last modified Size
README Tue, 17 Aug 2021 13:37:41 GMT 3.4 KiB
fap_daily_1cyc.eps Tue, 26 Oct 2021 04:40:11 GMT 150.0 KiB
fap_daily_1cyc.jpg Tue, 26 Oct 2021 04:40:15 GMT 1.8 MiB
fap_daily_1cyc.pdf Tue, 26 Oct 2021 04:40:15 GMT 58.2 KiB
fap_daily_5cyc.eps Tue, 26 Oct 2021 04:40:05 GMT 569.6 KiB
fap_daily_5cyc.jpg Tue, 26 Oct 2021 04:40:11 GMT 1.8 MiB
fap_daily_5cyc.pdf Tue, 26 Oct 2021 04:40:11 GMT 184.7 KiB
fap_day.dat Tue, 26 Oct 2021 04:30:01 GMT 1014.7 KiB
fap_mon.dat Fri, 01 Oct 2021 07:29:21 GMT 160.4 KiB
fap_monthly_1+2cyc.eps Mon, 04 Oct 2021 04:40:28 GMT 52.6 KiB
fap_monthly_1+2cyc.jpg Mon, 04 Oct 2021 04:40:32 GMT 1.3 MiB
fap_monthly_1+2cyc.pdf Mon, 04 Oct 2021 04:40:32 GMT 18.3 KiB
fap_monthly_1+9cyc.eps Mon, 04 Oct 2021 04:40:24 GMT 120.3 KiB
fap_monthly_1+9cyc.jpg Mon, 04 Oct 2021 04:40:28 GMT 2.3 MiB
fap_monthly_1+9cyc.pdf Mon, 04 Oct 2021 04:40:28 GMT 54.8 KiB
fap_monthly_5+0cyc.eps Mon, 04 Oct 2021 04:40:32 GMT 61.1 KiB
fap_monthly_5+0cyc.jpg Mon, 04 Oct 2021 04:40:36 GMT 1.4 MiB
fap_monthly_5+0cyc.pdf Mon, 04 Oct 2021 04:40:36 GMT 23.1 KiB
long_term.dat Mon, 04 Oct 2021 04:40:36 GMT 23.0 KiB
short_term.dat Tue, 26 Oct 2021 04:40:22 GMT 8.2 KiB