Data files:

Name Last modified Size
README Tue, 17 Aug 2021 13:37:41 GMT 3.4 KiB
fap_daily_1cyc.eps Tue, 31 Jan 2023 09:12:04 GMT 142.0 KiB
fap_daily_1cyc.jpg Tue, 31 Jan 2023 09:12:07 GMT 1.8 MiB
fap_daily_1cyc.pdf Tue, 31 Jan 2023 09:12:08 GMT 54.5 KiB
fap_daily_5cyc.eps Tue, 31 Jan 2023 09:11:58 GMT 580.0 KiB
fap_daily_5cyc.jpg Tue, 31 Jan 2023 09:12:03 GMT 1.8 MiB
fap_daily_5cyc.pdf Tue, 31 Jan 2023 09:12:03 GMT 187.5 KiB
fap_day.dat Tue, 31 Jan 2023 04:30:02 GMT 1.0 MiB
fap_mon.dat Sun, 04 Dec 2022 04:45:01 GMT 160.4 KiB
fap_monthly_1+2cyc.eps Wed, 04 Jan 2023 04:40:27 GMT 53.0 KiB
fap_monthly_1+2cyc.jpg Wed, 04 Jan 2023 04:40:31 GMT 1.4 MiB
fap_monthly_1+2cyc.pdf Wed, 04 Jan 2023 04:40:31 GMT 18.3 KiB
fap_monthly_1+9cyc.eps Wed, 04 Jan 2023 04:40:23 GMT 119.3 KiB
fap_monthly_1+9cyc.jpg Wed, 04 Jan 2023 04:40:27 GMT 2.3 MiB
fap_monthly_1+9cyc.pdf Wed, 04 Jan 2023 04:40:27 GMT 52.8 KiB
fap_monthly_5+0cyc.eps Wed, 04 Jan 2023 04:40:31 GMT 62.0 KiB
fap_monthly_5+0cyc.jpg Wed, 04 Jan 2023 04:40:34 GMT 1.5 MiB
fap_monthly_5+0cyc.pdf Wed, 04 Jan 2023 04:40:35 GMT 24.0 KiB
long_term.dat Wed, 04 Jan 2023 04:40:35 GMT 23.0 KiB
short_term.dat Tue, 31 Jan 2023 09:12:13 GMT 8.3 KiB